top of page
Åbenrå40_edited.jpg

Motivering, Klara Karolines Fond Stiftet af Aase & Poul Gernes

 

'Ane Mette Ruge (f. 1955) modtager et hæderslegat fra Aase & Poul Gernes som påskønnelse af den vellykkede farvesætning og udsmykning på Sygehus Sønderjylland, hvor hun genopliver og nyfortolker det antikke Grækenlands karyatider (søjlebærere) i et ydmygt — og indenfor udsmykningskunsten utraditionelt — materiale som linoleum.

 

Ane Mette Ruge benytter her moderne teknologi til at skabe portrætter i linoleum af personer, der har en faktisk og øjeblikkelig relation til stedet, men som på sigt vil antage form af arketyper.

Også for Poul Gernes var linoleum et potent materiale, som i Ruges udsmykning genoplives og bibringes fornyet relevans — med mennesket i centrum.'

-Interview i kunsten.nu:   Søjlebærere i linoleum

Af Cristian Handberg

-Artikel om projektet og om at arbejde med kunst i det offentlige rum: Billedkunstneren nr.1, 2015 her

Af Monica Madsen

 

-Uddrag af undersøgelse  ved sociolog Anette Steenslund, af kunstprojekter på hospitaler, udført i anledning af udstillingen hvad gør kunst på hospitaler? KØS, 2017.

http://koes.dk/udstillinger/aktuelle/samtidskunst-paa-hospitaler

HORTUS DIGITALIS, udstillingskatalog

Sansesaksen – i Ane Mette Ruges digitale herbarium. Af Morten Søndergaard Museumsinspektør, Museet for Samtidskunst. All writing is in fact cut-ups. A collage of words read heard overheard. What else? William S. Burroughs De følgende tanker samler sig tankemæssigt omkring den proces, som udgør Ane Mette Ruges udstillingsprojekt Hortus Digitalis - Den Digitale Have. Det skal læses som et forsøg på at placere nogle af de vækster og tingester, som bobler og pibler frem fra rør og skærme, i det jeg har valgt at kalde Ane Mette Ruges ”Digitale Herbarium”. Et herbarium er ifølge fremmeordbogens definition en samling af unikke repræsentative eksemplarer fra et land eller et bestemt geografisk område. Herbariet er et mikrounivers som forsøger at repræsentere en fremmed fauna eller et ukendt levested, som vi ønsker at forstå. Men et herbarium er samtidig en bearbejdning eller beskæring (sic) – en indsamling af mere eller mindre tilfældige elementer, som kun ved hjælp af en skærpet forestillingsevne bliver en samling af ting der betyder noget for os. Ane Mette Ruges digitale herbarium samler også ting, men fra en fauna meget nær på os, nemlig vores egen hverdagen – dog mest fra hendes egen hverdag fra huset på Møn eller fra ferier eller rejser. Hortus Digitalis - Den digitale have fungerer således som et (digitalt) billede på hvad der eksisterer i vores egen baghave, alt det som udgør en del af vores eksistens, men som vi måske ikke lægger mærke til. Det er i den digitale have sansesaksen, som jeg inspireret af William S. Burroughs har kaldt Ane Mette Ruges metode, får frit spil. Der er tale om en beskæring på et formelt plan, såvel som en beskæring af vanebestemte konceptuelle begrebsmønstre. Og som ved enhver beskæring sker det med det ene formål at styrke plantevæksten – metaforisk set som dyrkningen af nye betydningssammenhænge og mønstre, som opstår i det montage-lignende møde mellem de enkelte beskårne tilstande. Fra dette projekt går der selvsagt mange tråde ud til Ruges tidligere (og fremtidige) projekter. Men jeg skal ikke forholde mig til historikken i Ane Mette Ruges værk, men derimod til nogle ledemotiver i Ane Mette Ruges poetik. Udstillingen er i sig selv et herbarium – et salgs væksthus for æstetiske tilstande, hvis rammer bestandigt forandres, men som alligevel indeholder nogle knudepunkter og markeringer – et (be)greb som går igen i Ane Mette Ruges værk: Sansesaksen. Det er dette (be)greb jeg vil forsøge at indkredse i det følgende. Som (be)greb i Ane Mette Ruges poetik opererer Sansesaksen på to niveauer: På et processuelt, værkskabende niveau, som princip for konceptuel formgivning af værker. Og på et ”kommunikations-niveau”, hvor det er publikum – og deres forestillinger/ vanebaserede dømmekraft - som kommer i sansesaksen. Begrebsrummet i sansesaksen For at perspektivere disse to niveauer, som jeg vender tilbage til straks, vil jeg tillade mig først at ”åbne” for nogle dybere lag i Ane Mette Ruges metode med mit eget teoretiske (be)greb. Det er kraftigt inspireret af teorien om ”konceptuel integration” som princip for erkendelse i hverdagen – hvilket især er tydeligt i vores brug af sprog. Men pointen er, at det selvfølgelig ikke kun handler om sprog – sproget er kun toppen af isbjerget. Det hænger sammen med at de begreber, som vi anvender, er opbygget af konceptuelle metaforer samt af ’blendede rum’. En ”konceptuel metafor” og et ”blended rum” er begreber, der forsøger at forklare hvordan de sammenhænge, som eksisterer i hverdagen mellem ting og ord, er skabt. Den ”klassiske” konceptuelle metaforteori (Lakoff/ Johnson) udviklede fra tidligt i 80’erne en metode til at kunne beskrive rammerne for nogle væsentlige processer i den menneskelige erkendelse: Den er baseret på koncepter, som stammer fra konkrete erfaringer fra kroppens interaktion med omverdenen – og som vi overfører, eller rettere anvender metaforisk, på mere abstrakte og komplekse erfaringsfelter (og som vi ikke har mulighed for at erfare kropsligt). Et konceptuelt ”blend” derimod, er udtryk for den integration af to eller flere totalt uafhængige vidensområder, hvorved et nyt konceptuelt rum – det der kaldes det blendede rum – opstår. Man siger, at der i integrationen mellem disse tilfældige og uafhængige områder – f.eks. mellem plastikmennesker til modeljernbaner og drænrør som i Ane Mette Ruges digitale have - emergerer nye betydninger. Det er betydninger, som hverken var til stede i den verden (konceptuelle referrenceramme) som drænrør normalt indgår i, eller i modeljernbanernes ditto. Dette kaldes et ”blended space”. Sædvanligvis lægger vi ikke slet ikke mærke til at de rum, vi omgiver os med, er konceptuelt integrerede rum. Men efter en tur gennem den digitale have – og i sansesaksen – er der en mulighed for at få øjnene op for disse ”ubevidste” elementer som opererer mellem ordene, billederne og tingene. Beskæring Mellem ordene, billeder og tingene findes lyd – og netop lyd fylder rummene på udstillingen Hortus Digitalis. Og netop også lyd skaber den tydeligste – men langt fra den eneste – beskærings-æstetik i den digitale have. Det er her at vi finder både konceptuelle blends og – metaforikker. Et blend, som træder tydeligt frem, er at lydsiden både har et ”kompositorisk” – klangligt - og et ”filmisk” – sprogligt - niveau. Den er klangskabende og fungerer samtidig som ”lydside” til udstillingens ”sekvenser” – hvorved ”lydsporet” i røret markerer rummene i Hortus Digitalis på forskellige niveauer. Dels som en udstrakt tilstand som skal opleves, dels som en sproglig proces – en art fortælling – som skal erfares over tid. Ane Mette Ruge selv beskriver selv lydsekvenserne som ”3D-agtige tingester” . De er ”klumper” af lyd, der løber gennem rørene, hvilket også skal forstås helt konkret, idet der f.eks. kommer badeværelsesagtige boble-lyde. I integrationen mellem de to niveauer – det klanglige og det sproglige – samt i kraft af den beskæring der finder sted af klare semantiske betydningssammenhænge - skabes et ’blended rum’ hvor ting og ord får en hel anden betydning, end de havde før. Dette understreges yderligere af de digitale billeder og fotos som findes på udstillingen, hvor det indkapslede, med metaforiske bobler og blister, er ledemotiver. Det digitale herbarium skaber sit eget lukkede kredsløb, med ting i indpakninger eller æsker, uden at de indgår i klare logiske sammenhænge. Beskæringen synliggør processen ved at bruge sansesaksen, og skaber derved muligheden for at lave kunstneriske udtryk på tværs af æstetiske former, som også W.S. Burroughs gør opmærksom på: Use of scissors renders the process explicit and subject to extension and variation… Images shift sense under the scissors smell images to sound sight to sound sound to kinesthetic. William S. Burroughs Ane Mette Ruge aktiverer sin egen helt private virkeligheds-grammatik ved at klippe i hverdagens små sammenhobninger af ting og betydninger og sætte dem sammen igen så de danner nye mønstre. Sansesaksen er et kraftfuldt (tvær)æstetisk redskab som, i Ane Mette Ruges kyndige hænder, kraftigt beskærer vores kulturelle bevidsthedsrammer og deres vanemæssige relationer til den omkringværende verden. Med andre øjne At bevæge sig rundt i et kunstnerisk udtryk, der bevidst søger væk fra konventionelle betydningsmønstre, kræver noget særligt af os. Især kræver det en øget opmærksomhed omkring måden hvorpå vi i mødet med et eksperimenterende kunstudtryk inddrages i et erkendelses-arbejde, som aktiverer vores dagligdags erfaringer og sprog. På engelsk har man et udtryk, ”getting into another frame of mind”, som anvendes i daglig tale når man skal sætte sig i en særlig tilstand for at forstå en ny sammenhæng/ situation eller en anden persons tankegang. Der er tale om en metafor, hvor bevidstheden billedliggøres som en ramme, som vi kan ”get into” eller ”out of”. På dansk siger vi måske, at vi ser på ”tingene med andre øjne”. Igen et metaforisk begrebsmønster, som på dansk hentyder, at ”kraniekassen”, den bevidsthedsramme som konstituerer vores måde at se verden på, kan forandres. Jeg skal ikke her komme ind på hvordan denne forandring sker – blot konstatere at den finder sted. Igennem dagligdagssproget ”ved” vi altså godt at verden kommer til syne for os på forskellige måder, alt efter hvilke ”øjne” vi vælger. Men vi er måske ikke bevidste om denne ”viden”, og det er her den eksperimenterende kunst – den kunst der arbejde med æstetiske blandformer - sætter ind. Hortus Digitalis – Den Digitale Have har fra starten været tænkt som mere end “blot” endnu markering af en ny anvendelse af udstillingsrummet. Den er et forsøg på at starte en diskussion af de erkendelsesmæssige planer i samtidskunstens æstetiske bearbejdninger af de digitale rum. Hortus Digitalis - Den Digitale Have er en invitation eller et vip med en vognstang – alt efter temperament – til at komme (ind) i en særlig æstetisk tilstand. Ane Mette Ruge vil publikum noget – eller måske snarere: hun vil noget med publikums kraniekasser: Nemlig vække/ skærpe deres æstetiske dømmekraft. Dette er ultimativt Ane Mette Ruges formål med sansesaksen – hun klipper i de vanebestemte begrebssammenhænge og verdensbilleder, som vi har på rygraden, og flytter dem andre steder hen. Hun dræner bogstaveligt talt sproget og sproglyde for de vante semantiske betydninger, men efterlader altid en rest eller et spor, der kan følges – hvis du er i den rigtige tilstand. Og det er her den æstetiske dømmekraft kommer ind i billedet. Dømmekraft Ane Mette Ruges poetik peger på en væsentlig ændring i kunstens måde at aktivere den æstetiske dømmekraft på, som langsomt har bredt ad omveje sig i det 20. århundrede. Den peger også på en ændring af selve begrebet, som egentlig er sammensat af to begreber – ”æstetisk” og ”dømmekraft” – som således allerede i sit udgangspunkt relaterer metaforisk til hinanden . D.v.s. begrebet dømmekraft ’låner’ betydning af begrebet æstetik. Det er således ikke udelukkende i ”hjernen” at dømmekraften har sit udgangspunkt, men også i sanserne. Æstetisk dømmekraft er et metaforisk begreb som udtrykker hvordan noget ydre kan gøres til genstand for noget indre. Men der sker også en kompleks, og måske lidt overset, metaforisk tilbagevirkning på begrebet æstetik. Man kunne sige at det bliver farvet af den forandring af begrebet dømmekraft, som var resultatet af den første metaforiske udveksling . Sansernes arbejde i rummet bliver i processen (som blev iværksat for at forstå hvordan den menneskelige erkendelse fungerer) uløseligt kædet sammen med selve dannelsen af sprog og betydning. I den forstand kan Ane Mette Ruges poetik siges at pege på det æstetiske i dømmekraften – på selve bearbejdelsen, beskæringen, som omdrejningspunktet i erkendelsen. Ane Mette Ruge er sanse-beskærer eller, som jeg har tilladt mig også at kalde det: Spaceblender. Spaceblenderen beskærer sanserne og deres konventionelle anvendelsesområder. Spaceblenderen opererer frit med de fastgroede kategoriseringer og etablerer en kognitiv sortbørs for begrebsmetaforik. Spaceblenderens formål er at give de emergerende betydninger nogle rammer, som sigter mod tilskuerens selvstændige oplevelse af nye sammenhænge . I Ane Mette Ruges poetik er disse rammer et ”Mellemværende”, noget som er mellem tingene og menneskene – eller noget som tingene og menneskene ”har på hinanden”, som vi siger. ”Mellemværende” er titlen på Ane Mette Ruges seneste video fra 1999 hvorfra udskæringer og sekvenser også vil indgå i den digitale have – både som lyd uden billeder og stillbilleder uden lyd. Out Hortus Digitalis - den digitale have er et vidtforgrenet udstillingsprojekt, og jeg har kun haft mulighed for at berøre få dele af det her. Mange af elementerne fra udstillingen er i skrivende stund endnu ikke færdiggjorte – men der vil være både videoinstallationer, scannede og fotografiske billeder, et digitalt rum (internettet) samt lydinstallationer på udstillingen. Og som allerede nævnt vil en stor struktur af orange drænrør løbe gennem udstillingens rum. Men det er væsentligt at understrege udstillingen som en proces snarere end et færdigt resultat. Den digitale have er således også selv groet frem af længere tids konceptuelt og æstetisk arbejde, samt livlige diskussioner. Arbejdstitlen for udstillingsprojektet var således oprindelig "Bipersoner". Bipersonerne er den digitale haves stille eksistenser og de antager mange former – f.eks. som nærbilleder af små plastik-figurer fra modeltog som stadig sidder i den ramme de blev støbt i. På engelsk kalder man denne ramme for ”a cast”, hvilket også kan betyde rollebesætning (eller blot: besætning). Forud for udstillingen Bipersoner har der altså foregået en "casting", der både metaforisk og helt konkret har bestået i en udskæring og udvælgelse af den medvirkende ”besætning”. Det synes passende at afslutte med denne delvise beskæring af den digital have – og lade betydningerne i titlen Hortus Digitalis blende rum med Bipersonerne. Sansesaksen i en nøddeskal.

Frikvarter  Om Ane Mette Ruges 'All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth' Af Jon Helt Haarder, 2020 Tidsskrift for Moderne Dansk Literatur, Forlaget Spring, 1 Jeg var i Berlin. Ikke for at besøge min bror, han var flyttet. Byen var fuld af kraner, die Wende for længst hverdag, en langstrakt drejning trukket af enorme byggemaskiner. Kunsthaus Tacheles var vel en kliche om noget alternativt, og strømmen igennem Oranienburgerstrasse lignede storbyliv alle mulige andre steder. Men det var der vi tre undervisere søgte hen da vi havde givet vores studerende fri til selv at bese byen lidt. Det var som om vi pjækkede. Vi gik op ad de hærgede trapper og kom ind i et udstillingsrum øverst oppe i Tacheles. Der var kun os denne tidlige aften i april (var det vel) 2002, og jeg så noget jeg aldrig glemte. Det var en videoinstallation med to skærme der viste det samme, spejlvendt. Der var et sumpområde med vand og træer, og der var skrammel, møblement, især havemøbler, ældre havemøbler, måske ligesom dem på min farfars veranda i Rønshoved. Under indtryk af en ulmende, ligesom imploderende og eksploderende lydside faldt skrammel ned i vandet – og senere op af vandet – og tilbage igen. I lange stræk skete der ikke noget, så tog noget til, vandene rørte på sig, skumlede i ringe inden natur og møblement igen eksploderede i fald ned eller fald op med vand sprøjtende i forlæns og baglæns udbrud. Der var en enorm rytmisk kraft til stede i de sekvenser, en kraft der var uhyggelig i sin grænseløshed og skræmmende, gyseragtig i sin fordoblede og forskudte spændingsophobning. Samtidig var det slapstick, det lå der også i timingen, det var så utrolig morsomt altså. Vi så den flere gange, vendte tilbage senere på ugen og så den igen. Jeg ved ikke hvad jeg tænkte, faktisk tror jeg ikke jeg tænkte noget særligt, bare den sædvanlige støj, højest måske noget pinlig banalt med forurening og skovsvineri. Anne Borup var i fuld gang med sit opgør med den danske modernismekonstruktion, men det snakkede vi ikke om, ikke lige der. Vi havde fået fri her. Flydende i den lave stol ved siden af min lo hun larmende, hun havde sådan en lidt lurende humor der kunne overtage hende, og her blev vi overtaget. Vi bevægede os lidt rundt i rummet, men vendte hele tiden tilbage til installationens sammenpiskede møde mellem natur og skrammel der blev afviklet i dobbeltskærmens sløjfe hvor både rum og tid var spejlet om en akse. Jeg ved med sikkerhed at jeg ikke havde noget klogt at sige om værket hvis titel og kunstner jeg da heller ikke noterede mig. Måske sagde de andre noget klogt. Jeg tror i hvert fald Jørgen Aabenhus kendte Ane Mette Ruge, men jeg vidste ingenting og spurgte ikke om noget, jeg havde bare en oplevelse som man siger. Jeg tror vi hujede, lidt som i Tivolis rutsjebane, den gamle skrammelbane, når der ud på en stille aften ikke er nogen kø, og man kan få fornemmelsen af bare at køre igen og igen, i ring i ring. 2 Når jeg nu, mere end 15 år senere, ser på billeder fra All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth, er det mest det sære, ja uhyggelige der træder frem. Humoren må ligge i rytmen, timingen, skanderingen af det besynderlige rum i skoven og den tid der bor der. Den rytme er i videoinstallationen som jeg ikke har adgang til – og i mine minder. (Måske var lettelsen så eksplosiv, tænker jeg nu, fordi jeg selv var lagt øde. Rejsen til Berlin med gode kolleger og studerende var et frikvarter fra mit ruinerede ægteskabs vraggods der drev rundt i det hjem vi forsøgte at genskabe. Ruges installationen var så frikvarter i anden potens, måske ligefrem en opfordring til at se komikken i utroskabens rytmik – den driver jo netop så mange komedier.) Udtrykt på psykoanalytisk knytter uhyggen i videoinstallationen sig til kendte ting og steder der truer med at blive ukendte og uforudsigelige. Objekter synes at være besatte med liv: ”ulægeligt levende” som det hedder om åen gennem den frosne eng i den vildt livlige hesteparteringsscene i Kongens Fald. Ulægeligt levende: Affald springer ud af vandet. Eller kaster vandet det op, brækker sig op i træerne der så beholder noget af opkastet i sine arme, en taburet medtaget af mavesyre fx? Det er imidlertid ikke kun tingene der virker truende, det er værre end det, selve rummet er anfægtet, virkeligheden som vi troede vi kendte den. Grænserne mellem levende og dødt, mellem natur og kultur, mellem før, nu og fremtiden, alt er ude at sejle der i sumpen. Vi er i en luftsluse a la Lacan: mellem den symbolske orden hvor man ved hvad noget er, hvem man selv er, og hvad klokken så nogenlunde er slået, og det reelle med dets ubærligt rædselsfulde opløsning af alle former og rækkefølger. En anden udlægning af uhyggen kunne være økokritisk, men handler også om skellet mellem natur og kultur. Vi ser på at det skel latterliggøres, det er ikke sådan det er, virkeligheden presser mod den opdeling, naturen er ikke derovre og derude. Vi ser på The Mesh, ikke på en verden mennesker behersker endsige tager vare på, men en vi indgår i på uforudsigelige måder. Plastik vi smed ud i går, ligger i en sump i dag, og i rygmarven på vores barnebarn i morgen. Alt er lavet af alt muligt andet, kommer af alt muligt andet og går ind i alt muligt andet.  Nu er pointen med Timothy Mortons begreb om The Mesh ikke kun at mennesket har ødelagt naturen så den går over alle breder og bliver The Mesh – på samme måde som i alle de ustyrlige beskrivelser af besmittet natur i Merete Pryds Helles Vandpest. Pointen er også den at mennesker ikke har fattet virkelighedens helt generelle mesh-agtighed, og derfor går det os så dårligt. Vi opfører os som om der på den ene side er naturen: en smuk og rekreativ solnedgang derovre, en mark vi kan dyrke histoppe på bakken og et hav vi kan dumpe alt i derhenne. På den anden side ligger kulturen, os: en verden af byer, tænkning og teknologi. Den store plastikø i Stillehavet og de små plastikpartikler i alt levende minder os om at sådan er det ikke. Alt er lavet af alt muligt andet, kommer af alt muligt andet og går ind i alt muligt andet – på tværs af de skel vi tror der er. The Mesh er altså ikke apokalyptisk i sig selv, og All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth er ikke kun et uhyggeligt værk. Vi bliver bare skræmte når verdens fulde besynderlighed orkestreres for skrammel, sump og lydkollage. Objekter vi har navn og styr på, synes at have sider der vender væk fra os og ind mod et hemmeligt liv de har med sig selv og hinanden. Bag objekterne kommer tingene frem, sådan har Bill Brown forsøgt at forklare det med genbrug af Heideggers historie om hammeren der går i stykker og derfor kommer til syne i sin materielle realitet: Øj, en mærkelig aflang dimmer af træ, novra, et skinnende noget der går på tværs dér.  Hos Ruge er værkerne fyldt med sager der ikke længere bruges til det de er beregnet til, og installationen her understreger vel i det hele taget at kunsten kan være et sted hvor de kredsløb hvori objekter får deres betegnelser, funktion og handelsværdi, momentant afbrydes og noget andet stikker hovedet frem – som i et frikvarter. 3 Men er ting virkelig i live? ”Ja, ja”, tænker du måske, ”det er meget godt, det med tingenes liv, festligt, men det er jo Ruge der har givet dem det, i en fiktion, på et par film hun kører i spejlvendt dobbelthed. De havarerede havemøbler virker levende på samme måde som de besjælede ting hos H.C. Andersen, og de fungerer på samme måde, som tegn i en fortælling om os selv, som metaforer for menneskelige forhold. Vi er altid i menneskers verden, hvad ting er an sich, som Kant kaldte det, kan vi af virkelig gode grunde aldrig finde ud af.” Hmm, jeg ved ikke rigtig hvad jeg selv mener her, men det er der mange der gør. Jane Bennetts manifest for en opdateret og materialistisk vitalisme – der omfatter al-ting, ikke bare biologiske ting – er blevet en referencetekst, og dermed også anstødssten for dem der blankt afviser at man meningsfuldt og ikke-metaforisk kan tale om at ting har et liv. Bennett afslutter Vibrant Matter med en passage hun bevidst provokerende kalder sin trosbekendelse. Hun bekender her sin tro på tingenes liv i det hun kalder pluriverset, og anviser en ”careful course of anthropomorphization” som hun mener kan fremhæve tingenes vitalitet selvom den i sidste ende modsætter sig oversættelse og går ud over hendes fatteevne.  Kursen er altså lagt, en påpasselig, en varsom antropomorfisme er vejen at gå. Den danske ordbog siger følgende om antropomorfisme: ”Den forestilling at menneskelige egenskaber kan overføres til fænomener i naturen, fx dyr, og til overnaturlige væsener.” Bennetts påstand er imidlertid at overførslen af sådanne egenskaber gestalter et liv som tingene enten har i sig selv – og her er hun for så vidt enig med de filosoffer man kalder objektorienterede – eller som de får i kraft af de kredsløb eller assemblager de indgår i. Det er mest det sidste hun mener, og her er hun enig med ikke mindst Bruno Latour. Bennet analyserer fx en ansamling affald i rendestenen søndag morgen foran bageren eller et enormt sammenbrud i USA's elforsyning for en del år siden, og pointen er at der i sådanne ansamlinger optræder en slags lebendig handlekraft der ikke kan lokaliseres noget bestemt sted, hos en bevidsthed. Nu er All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth ikke just en dokumentar. Det kamera Ruge har opstillet i sin tid for at lave sin installation, dokumenterer ikke livet i skoven når vi vender ryggen til. Værkets voldsomme skift mellem en sugende venten og pludselige eruptioner er noget hun sætter i scene og i værk. For så vidt er skramlet en slags dukker hun fører rundt i sit teater, og den både komiske og skræmmende livlighed møblement med mere udviser på de to skærme, er udtryk for en overførsel af menneskelige egenskaber, sådan som ordbogen siger det.  Overførslen går bare også den anden vej. Det er tingenes iboende kraft eller liv som muliggør at kunstneren kan skabe sit værk. Hun har stillet sig til rådighed for den mutte og uudgrundelige skov med det blanke vand hvor træer og buskads i de stille passager danner spejlede geometrier, og for det menneskelige vraggods med deres vage historier om de sammenhænge de kommer fra. De mange elementer i videoværket udgør en ansamling hvis virkning og betydning hverken ligger som en hemmelighed i kunstnerens bevidsthed og livshistorie, eller som et skjult budskab fastfrosset i en krystallinsk symbolstruktur ind til beskueren tør den op og folder den ud på sit skrivebord under arkitektlampens udrugende (ha!) lys. Den åbenlyse handlekraft tilhører hele ansamlingen, og beskueren er en del af kredsløbet: Den energi jeg selv oplevede og nu prøver at yde retfærdighed, lå ikke bare på skærmene og i højtalerne, men opstod i rummet hvor mine to kolleger og jeg stillede os til rådighed for den – for selv at påbegynde en medvirkende deltagelse i ansamling jeg nu inddrager også dig i. 4 Titlen All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth stammer fra en passage hos filosoffen George Berkeley. Ruge har taget formuleringen på ordet, hendes værk handler om jordens møblement der handler. Og man kunne nok lade det være ved det, men vi kan måske lige kort forlade vandet, tingene og skoven: Berkeley er idealist – i filosofisk forstand – og hævder at ”al jordens møblement såvel som korene i himlen” ikke har nogen eksistens hvis ikke de bliver opfattet af nogen. ”Hvad så med fx tingene inde i køleskabet når det er lukket, eller havemøblerne i sumpen når jeg er gået hjem?”, får man lyst at spørge. Biskop Berkeley svarer så at alting permanent er i Guds bevidsthed. Det garanterer verdens stabilitet og sammenhæng – som videnskaben så kan kortlægge. Ruge henviser i sin korte tekst om værket til at den pågældende passage optræder i J.L. Borges’ novelle ”Ny gendrivelse af tiden” (på dansk i fx Andre inkvisitioner). Borges følger de idealistiske filosoffers argumenter mod andre filosoffers fordobling af virkeligheden i to sfærer: noget vi har i bevidstheden, og noget udenfor. Han går med videre og synes enig når en anden filosof, David Hume, hævder at vores jeg ikke er andet end et bundt sansninger. Og Borges lægger så selv til at tiden dermed heller ikke findes.  Det besynderlige ved teksten er at den sofistiske argumentrække virker ganske overbevisende – tiden gendrives – men gendrivelsen gendrives også. Allerede titlen siger det jo: Hvis gendrivelsen er ny, findes tiden vel? Dobbeltheden af gendrivelse og gengendrivelse findes også i den snirklet finurlige teksts opbygning – og det kan jo tænkes at Ruge har ladet sig inspirere her til sin spejling af sekvenser om både rumlige og tidslige akser: Argumentrækken fra Berkeley over Hume til Borges selv findes nemlig i flere versioner. ”Ny gendrivelse af tiden” består i flere forskellige tekster fra forskellige tidspunkter – og det hele ender med ordene: ”Verden er desværre virkelig; og jeg er desværre Borges”.  Kritikeren Samuel Johnson forestod engang en berømt gendrivelse eller snarere “gendrivelse” af Berkeley. Han skal have sparket til en sten og sagt: “Sådan gendriver jeg biskop Berkeley!”. Det er Gøg og Gokke her, det ene æggehoved losser det andet i røven. Der er falden på hale, kommers og fikumdik i filosofihistorien, slapstick, helt i skoven, jeg er sammen med en række nu drivvåde nørder tilbage under træerne mellem skramlet i vandet: Sparker Ruge vitalistisk-materialistisk til Berkeley med sit lebendige møblement, eller giver hun ham tværtimod ret? Er tingene levende? Er det liv de har, deres eget – eller noget kunstneren har fundet på, billeder, et højest dennesidigt korværk om skrammel i en sump? Er der et svar?  5. Hver og en af os er mange. Den der her skriver om All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth, er blandt andet litteraturforsker – ikke fx kunsthistoriker. Men hverken kunst eller litteratur er lavet alene for dem der har det ene eller det andet som fag. Det omvendte er i øvrigt heller ikke tilfældet: Lægpersoners oplevelse er ikke finere end fagpersoners, mere ægte sammenlignet med noget fortænkt sludder fra en elitær narrøv. Sådan kan det selvsagt forholde sig i konkrete tilfælde (. . .), men ikke principielt.  Når jeg skriver at den der her skriver ”jeg”, er til stede som litteraturforsker, er det imidlertid ikke helt rigtigt. I mødet med Ruges værk var jeg nok sammen med to litteratkolleger, men dels var jeg dengang ikke så klog som jeg siden blev (ha ha), dels havde og har jeg som nævnt ingen kunsthistorisk skoling. Jeg var en slags amatør, det vil sige en der elsker. Værket knyttede sig til mig og jeg til det, på en måde så vi blev hængende.  Også en amatør kan slå op: Stilleben er betegnelsen for det at male livløse genstande. Den døde natur, som det hedder på fransk: Nature morte. Min gamle ven Torben – som jeg ofte savner, sidst jeg traf ham i øvrigt, var som romanfigur, men det er (i) en anden historie – malede i ugevis på et stilleben, en nature morte. En dag da han kom hjem, havde hans mor Ruth været der for at gøre rent. De visne blomster og rådne frugter på hans bord var væk, og maleriet blev aldrig til noget. Moralen er ikke så meget at man ikke skal give forældre nøgler til ens unge liv, heller ikke selvom det er praktisk (og man har en mor der mener at sådan gør man).  Moralen er at naturen og tingene ikke er døde andre steder end fikseret i kunsten. Det frosne nu der udgør selv den mest fotorealistiske nature morte, er ligeså kunstigt som Ruges nature vivante med dets vekslen mellem stilleben og unruhiges Leben, eller faktisk mere. I og mellem alle ting udspiller der sig et levende drama, en voldsom omdannelse og udfoldelse. Alting har været her fra universets begyndelse, også det stof du og jeg er lavet af. Vi er for så vidt en kortlivet ansamling molekyler, en foreløbig form givet til noget stof der altid er på vej videre. Universets motto: Hej så længe. Samtidig med at netop jeg virkelig nød All The Choir of Heaven and Furniture of the Earth, var det frydefulde ved oplevelsen måske at jeg et vidunderligt komisk og kosmisk frikvarters tid bare var en nydende ting. Til minde om det stiller jeg mig på jordens møblement og nynner med på et korværk for skrammel og sump: Verden er heldigvis virkelig, og jeg slipper heldigvis ind imellem for at være Jon Helt Haarder.

Manual til dansk Samtidskunst. Af Lisbeth Bonde og Mette Sandbye. Gyldendal, 2006.

Videokunst. 

Ane Mette Ruge: Mellemværende, video, 23 minutter, 1999, Det Danske Filminstitut

Ane Mette Ruges (f. 1955) video ’Et mellemværende’ er opdelt i 12 sekvenser. Et mellemværende er et uafsluttet stridspunkt. Der kan være tale om mere end to stridende parter, som det er tilfældet i denne video fra Det danske Filminstitut. Den handler om en meget alvorlig sag. Om stigmatisering eller grov mobning af en tredjeperson med døden til følge, som to mennesker – en mand og en kvinde - skaffer af vejen. Først omtales han med megen malice. Han siges at være både grim og mærkelig, og til sidst beslutter de sig for at ombringe ham, fordi han ikke er en af dem. Man ser intet af denne vold, men man hører lyden af piskeslag og lussinger i den dystre video i sort-hvid, så associationerne kører løs. Hele handlingen fremstår mærkeligt ’krypteret’, uden at man som publikum bliver helt klar over sagens rette sammenhæng. Videoens sekvenser bærer uigennemskuelige titler, der minder om den spejlvendte bog, som Alice finder i Lewis Carols ’Alice bag spejlet’, som ’Meg fung dir’re’, ’O’ ban eh’d’ etc. Tilsvarende ’bakker’ offeret på denne bagvendte måde ’snagvendt’ – som et bånd, der er spolet baglæns, eller som et menneske, der æder sine ord i sig igen. Sagen er imidlertid ikke så entydig, som man umiddelbart kunne tro, viser det sig, for indimellem forekommer relationen mellem de tre personer også at handle om kærlighed. Om forsmåede følelser, jalousi og erotik – mellem to mænd og en kvinde. Man er ved videoens slutning også i tvivl om, hvorvidt tredjemanden overhovedet er blevet ombragt, for man møder ham igen, ganske vist i en elendig forfatning, hvor det kvindelige jeg konstaterer, at han var ”temmelig gammel og alvorligt syg. Han var naturligvis aldrig blevet glad igen.” Indimellem hovedhistorien er indskudt filmede scener, som kommenterer talen med billeder og lyd. En madras, som blafrer i blæsten, rammer en væltet skammel mellem andre udrangerede havemøbler. Dette vises i takt med et lydbillede med slag, ituslået porcelæn, smækken med døre, gisp og grådkvalte lyde og andre ildevarslende og voldelige tildragelser, der synes at dokumentere samtalens vold mod en tredjeperson. Man ser også en hare, der sidder på en mark, alt imens man hører et skud, mens en død mus fanget i en musefælde vidner om dyr, der lader livet for menneskets skyld. Også et akvarium, som publikum kigger ind i, og som følger hajers færden, giver en underliggende uhygge. Indimellem vises plastic og papirbilleder, der blafrer i vinden og en steppe fyldt med kopier af antikke statuer etc. Disse billedfragmenter forsøger man som publikum at danne mening i, men de tilskrives først betydning – en dyster og ildevarslende betydning – når man medtænker stemmernes onde beretninger. Ane Mette Ruge har i denne associationsmættede video brugt – med William S. Burroughs ord – ’sansesaksen’ og har samplet flere forskellige virkeligheder. Hun har tillige undersøgt, hvordan ord kan tilskrive billeder betydning. Uden de kryptiske sætninger, som i øvrigt er sammenklippet og konstrueret som i telefonsvarerens båndede tale - som ville hun understrege virkeligheden som en konstruktion - ville man ikke kunne finde hoved og hale i billedhistorien. Man kan sige, at Ane Mette Ruge destabiliserer den gængse logik og strør usikkerhed om, hvad mening er for en størrelse. Vi bliver undervejs i tvivl om, hvem der er offer, og hvem der er forbryder – og hvori forbrydelsen overhovedet består, selv om ingen kan være i tvivl om, at det handler om det ondeste, om svinehunden i mennesket. Men det er alt sammen et spørgsmål om forestillinger og vinkler. Det mellemværende, Ane Mette Ruge stiller til skue mellem sine hovedpersoner, overføres således automatisk til betragteren og bliver aldrig gjort op. Ane Mette Ruge var tidligt ude med sine eksperimenter med en både filosofisk og æstetisk udnyttelse af videoteknologiens muligheder, herunder morfing (computermanipulering af to former, der smeltes sammen til en – fx en skruetrækker, der omdannes til et egern) eller sofistikerede optiske optageformer. I videoen ’Åsyn – Åsted’ (1992) brugte Ane Mette Ruge således et lægeligt redskab, nemlig endoskopet, til at udforske en del af vores hverdag, som vi normalt ikke registrerer. Ultranærbilleder bringer betragteren ind i det indre af en sko, hvis mørke er uudgrundeligt, munden af en gedde undersøges minutiøst, det samme gør en lomme, der hjemsøges af en hånd, som gnider på nogle mønter – med stærkt erotiske associationer til følge etc. Men samtidig optager hun nogle store naturformationer - bjergtoppe og drivende skyer. Disse billeder viser tilsammen, at det store er i det små, og det små er i det store – for nu at citere Georg Brandes - og at vi mennesker generelt går glip af det meste af virkeligheden. Videoen visualiserer konkret det umulige i at favne alt med blikket, at mennesket i bogstaveligste forstand er nær- og snæversynet, og at der er en poetisk merværdi i universet, som går helt hen over hovedet på os. I de to videoer fra 1991, ’R.E.M.’ ( Rapid Eye Movement – en fase under drømmen) og ’A Loud Sweet Song’ – en videoopera, undersøger Ane Mette dels søvnens forskellige rytmer og kroppens basale og forholdsvis enkle behov, dels forskellige fugles sang, transskriberet til rim på engelsk og tysk. I sin video ’Stilleben’ (1995) viser kunstneren atter tingene i deres egen ret, men denne gang mere som vidnesbyrd om et levet liv. Vi får indblik i livets gang og kødets forgængelighed gennem en række optagelser af højst prosaiske effekter fra efterladte køkkenvaske til mere eventyrlige ting som guldsko og karruselheste, hvis oprindelse fortoner sig i det uvisse. Hele filmen består af ting, som har direkte – ofte affektiv – reference til dens bruger, en kvinde, hvis liv - når alt kommer til alt - består i konfrontationen med ting, der er højst dagligdags, men som, sat sammen på en specifik måde, udgør et unikt livsforløb. I 2002 havde Ane Mette Ruge en udstilling med videos og installationer ”Hortus Digitalis” – den digitale have - i Museet for Samtidskunst i Roskilde. Her fortsatte kunstneren med, hvad hun i hele sit virke har været optaget af, nemlig at undersøge små og inferiøre genstande fra hverdagens oversete registre. Disse forstørres og manipuleres i computeren vha. morfing (jfr. ovenfor), de sættes ind i en fremmed kontekst eller fremmedgøres på anden vis, hvorved en ny optik kan kastes på det givne, det oversete eller på de inferiøre mellemområder, vi alle uopmærksomt vader rundt i med blikket rettet mod vigtigere mål et sted ude i fremtiden. Det var, som forsynede hun os med nogle særlige briller. Eller måske, at vi netop tog dem af, som hovedpersonen Gert gør det i Villy Sørensens novelle ’En glashistorie’, der pludselig ser verden i et nøgternt lys. Hendes særlige zoomteknik leverede atter verden tilbage til os, som da vi var børn og tog den i øjesyn for første gang. Der var tale om antiæstetiske værker og langsomme, næsten tømte billeder. Hvis man gik ind i værkerne og gav sig tid til at opfatte konceptet bag udstillingen, gik det op for betragteren, at det handlede om, at vi først erkender livet, når vi sætter sprog på det. I gården mødte man en gammeldags campingvogn, der var forsynet med nogle store plasticrør af den slags, man bruger til bl.a. tagrender. De indikerede kommunikation, de forbandt sig med det gamle bispepalæ, de kravlede så at sige ind i det og lagde vejen forbi en klassicistisk kvindeskulptur og fortsatte op ad trappen til de øvre udstillingssale, hvor der kom lyde ud af dem. Mærkelige meddelelser og dryppe- eller boblelyde. Her gik værket i konkret direkte dialog med museet, som også rummer et audiotek, dvs. en slags lydbibliotek med en enorm samling af lydkunst fra det 20. århundredes avantgardekunst. I caféen kunne man i øvrigt se omtalte video ”Mellemværende” som en del af et hele. Rørene forbandt udstillingens ude og inde, den nedre del af palæet med den øvre, men der kommer også sprog ud af dem: ”Hej Bent”, lød det pludselig fra røret, der bragte gamle sygehistorier om de skizofrene, der hører stemmer, fra det nærvedliggende Sankt Hans Hospital, i spil hos publikum. I de nedre gemakker sås fotostater af stole, af lyspletter på væggene, der vidnede om billeder, som engang hang der, og i det hele taget viste de spor af levet liv. Som en detektiv undersøgte Ruge verdens revner, huller, fraværszoner, og gjorde dem nærværende, i kraft af hendes æstetiske ’håndmixer’, der gav dem nyt mæle. I sin udstilling i Roskilde arbejdede Ane Mette Ruge med såkaldt ’blendede rum’, dvs. et konceptuel hel nyt betydningsområde, som opstår, når flere uafhængige vidensområder søges integreret. Vanetænkningen brydes, og nye betydninger kan opstå. Det er med sproget, at vi artikulerer verden og med kroppen, at vi kaperer den, synes hun at udsige. Ruge laver billeder, der står og vipper mellem at destruere og at konstruere, og hun gør det i sit minimale og stramme sprog. Hun startede som performance-deltager i Værkstedet Værst i 80’ernes begyndelse, men har altså siden udforsket og udfordret videomediet. lb

bottom of page